تقویم باروری و تخمک گذاری

در هر سیکل قاعدگی ماهانه حداقل یک تخمک بالغ می شود و از تخمدان آزاد می‌شود، و به سمت لوله رحمی با نام فالوپ رها می شود تا به درون رحم برسد. این روند تخمک گذاری نام دارد. شما می توانید از این ابزار برای پیگیری چرخه قاعدگی، تخمک گذاری، روزهای باروری، افزایش شانس تعیین جنسیت و… استفاده نمایید.

IMG_20191104_214945_335